algemene verklaring

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN COMBINED INTERNATIONAL

B.V.

Artikel 1 – Algemeen – 1.1

Onder “Combined Hygiëne ” wordt verstaan Combined International B.V., t.h.o.d.n. Combined Hygiëne en/of Combined International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 75324946 statutair gevestigd te Almere, Nederland.

1.2

Onder “voorwaarden” wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden van Combined Hygiëne.

1.3

Onder “afnemer” wordt verstaan de (potentiële) contractuele wederpartij van Combined Hygiëne of een (rechts)persoon namens deze.

1.4

Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere – of vervolgovereenkomsten tussen Combined Hygiëne en de Afnemer.

1.5

Onder “gevolgschade” wordt onder meer verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving of inkomstenderving.

1.6

Onder “zichtzending” wordt verstaan een als zodanig schriftelijk overeengekomen zending waarbij de Afnemer de mogelijkheid heeft de zending binnen 30 dagen te retourneren.

1.7

Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Combined Hygiëne zijn toe te rekenen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Combined Hygiëne komen, zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Combined Hygiëne bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Combined Hygiëne bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de Afnemer van een of meer rechten, te zake van een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van de tussen de afnemer en die derde met betrekking tot de door Combined Hygiëne geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking, ziekte(s), in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Combined Hygiëne , boycot van Combined Hygiëne of van haar toeleveranciers, weersomstandigheden, natuur – en/of kernrampen, oproer, brand, oorlog en oorlogsdreiging.

1.8

Onder “overige kosten” wordt onder meer verstaan installatiekosten, emballage, administratiekosten, transportkosten, verzekeringskosten en alle belastingen en andere heffingen.

1.9

Onder “emballage” wordt verstaan pak- en verpakkingsmaterialen waaronder pallets, kooien, kratten, dozen, fusten en containers.

Artikel 2 – Toepasselijkheid – 2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Combined Hygiëne als (potentieel) verkoper en/of leverancier optreedt.

2.2

Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.

2.3

Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes – 3.1

Alle offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven door Combined Hygiëne gedaan zijn vrijblijvend.

3.2

Alle afbeeldingen, modellen, monsters, gelden slechts ter aanduiding.

Artikel 4 – Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling – 4.1

Een overeenkomst tussen Combined Hygiëne en de afnemer komt eerst tot stand nadat Combined Hygiëne de opdracht van de afnemer schriftelijk heeft bevestigd door middel van haar orderbevestiging, of nadat Combined Hygiëne met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

4.2

Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Combined Hygiëne en de Afnemer is overeengekomen.

Artikel 5 – Prijzen – 5.1

De prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen.

5.2

De prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief overige kosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht.

5.3

Combined Hygiëne is gerechtigd in geval van stijging van één of meer kostprijsbepalende elementen met meer dan 5%, de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig deze stijging.

Artikel 6 – Betaling – 6.1

De afnemer dient de overeengekomen prijs en overige kosten van machines in maximaal drie termijnen te betalen. Eenderde bij aanvaarding van de opdracht, eenderde bij levering en eenderde binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij de Afnemer bij aanvaarding van de opdracht de gehele prijs en overige kosten ineens voldoet.

6.2

De afnemer dient de overeengekomen prijs en overige kosten van andere zaken of door Combined Hygiëne verrichte diensten binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Combined Hygiëne te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3

Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op één van de bank – en/of girorekeningen van Combined Hygiëne.

6.4

De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

6.5

De afnemer is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of opschorting.

6.6

Indien de afnemer de factuur niet binnen de door Combined Hygiëne bepaalde termijn voldoet, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn derhalve alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar.

6.7

In geval van niet-tijdige betaling is de afnemer aan Combined Hygiëne vertragingsschade verschuldigd van 2 % rente per maand vanaf de dag dat de betalingsverplichting opeisbaar is geworden, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

6.8

Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten, dan wel in rechte (ook voor zover deze kosten de te liquideren kosten te boven gaan), inclusief executiekosten verschuldigd.

6.9

Indien Combined Hygiëne op redelijke gronden twijfelt of de afnemer in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na te komen, is Combined Hygiëne gerechtigd van de Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en de overige kosten plaatsvindt, of dat de afnemer deugdelijke zekerheid stelt, of dat onder rembours geleverd wordt. Totdat de afnemer zulks heeft gedaan, is Combined Hygiëne gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6.10

De hoogte van de vooruitbetaling, dan wel de hoogte van de te stellen zekerheid, zal beoordeeld worden door Combined Hygiëne.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud – 7.1

Combined Hygiëne behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken totdat de afnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Bij zichtzendingen behoudt Combined Hygiëne zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken totdat eveneens de gestelde termijn, waarbinnen geretourneerd kan worden, is verlopen.

7.2

Indien de afnemer mede verplicht is tot schadevergoeding zal de eigendom eerst overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan.

7.3

Zolang de eigendom van de zaken nog bij Combined Hygiëne rust is de afnemer verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Combined Hygiëne op te slaan en kan zij de zaken niet als zekerheid aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.

7.4

Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Combined Hygiëne, of indien Combined Hygiëne redelijke grond heeft te vrezen dat de Afnemer in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is Combined Hygiëne bevoegd de geleverde zaken zonder voorafgaande kennisgeving voor rekening van de Afnemer terug te nemen, onverminderd Combined Hygiëne ’s recht op schadevergoeding.

7.5

De afnemer verpandt aan Combined Hygiëne de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens derden aan wie de afnemer geleverde zaken heeft doorverkocht.

7.6

Door Combined Hygiëne geleverde emballage blijft eigendom van Combined Hygiëne en wordt retour genomen indien daarover door Combined Hygiëne een geldbedrag is berekend. De in te leveren emballage dient in een zodanige, zowel fysieke als hygiënische, staat te verkeren dat het geschikt is voor hergebruik. Combined Hygiëne beoordeelt of aan de eisen van dit artikel is voldaan.

7.7

De emballage dient op de dag waarop de emballage zal worden opgehaald gesorteerd voor transport gereed staan en aan de vervoerder ter beschikking gesteld te worden.

7.8

Niet door Combined Hygiëne B.V. geleverde emballage hoeft Combined Hygiëne B.V. niet te accepteren.

7.9

Voor zover de emballage geïndividualiseerd is, dient diezelfde emballage geretourneerd te worden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom – 8.1

Combined Hygiëne behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte zaken voor. Alle door Combined Hygiëne verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters etc. mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.

8.2

De afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Combined Hygiëne worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9 – Risico en levering – 9.1

Alle risico’s van de zaken gaan over bij levering. Levering geschiedt wanneer de zaken aan de eerste vervoerder ter beschikking worden gesteld ter verzending aan de afnemer, of, indien de overeenkomst tevens vervoer omvat, wanneer de zaken door de vervoerder ter beschikking worden gesteld aan het door de afnemer aangegeven adres.

9.2

(Installatie)werkzaamheden zijn voor risico van de afnemer. De afnemer als opdrachtgever is verplicht zich hiervoor te verzekeren of de eventuele (on)kosten voor eigen rekening te nemen. Combined Hygiene is nimmer aansprakeliojk voor schade en/of vervolg schade die ontstaan door (installatie)werkzaamheden.

9.3

Combined Hygiëne garandeert niet dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering dient Combined Hygiëne schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de afnemer, waarbij haar een redelijke termijn van ten minste vier weken wordt gegeven om alsnog na te komen.

9.4

Het is Combined Hygiëne toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Combined Hygiëne bevoegd afzonderlijk rekeningen te verzenden en is de afnemer verplicht deze rekeningen te betalen als ware het rekeningen voor afzonderlijke overeenkomsten.

9.5

Indien levering uit voorraad is overeengekomen, is dat onder voorbehoud dat de te leveren zaken in voorraad aanwezig zijn. Indien blijkt dat de zaken niet in voorraad aanwezig zijn, doet Combined Hygiëne hiervan desgevraagd zo spoedig mogelijk mededeling aan de afnemer.

Artikel 10 – Vervoersdocumenten – 10.1

Tenzij de overeenkomst tevens vervoer omvat geldt het exemplaar van Combined Hygiëne van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoersdocument als volledig bewijs van verzending van de op het vervoersdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.

Artikel 11 – In ontvangst neming – 11.1

De afnemer is vanaf de overeengekomen leverdatum verplicht de zaken bij aanbieding door Combined Hygiëne in ontvangst te nemen.

11.2

Indien de afnemer de zaken niet direct in ontvangst neemt is Combined Hygiëne, met behoud van de aan haar overige toekomende rechten, gerechtigd voor rekening en risico van afnemer, de zaken bij Combined Hygiëne of bij derden op te slaan.

Artikel 12 – Zichtzendingen – 12.1

Een zichtzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

12.2

Het retour zenden van een zichtzending, geschiedt uitsluitend na voorafgaand overleg met Combined Hygiëne .

12.3

Indien een zichtzending niet in de originele verpakking wordt geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Onderzoeksplicht en klachten – 13.1

De Afnemer moet de zaken binnen een, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijke termijn na levering keuren of doen keuren.

13.2

Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot direct na de aankomst van de zaken op hun bestemming.

13.3

De afnemer verliest in alle gevallen het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij hiervan niet uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de zaken met inachtneming van artikel 13.2 ter beschikking zijn gesteld aan de afnemer, dan wel 5 dagen na constatering van een verborgen gebrek, schriftelijk mededeling doet aan Combined Hygiëne onder opgave van de aard van de tekortkoming.

13.4

Combined Hygiëne is te allen tijde bevoegd zelf een onderzoek in te stellen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid – 14.1

Combined Hygiëne is nimmer aansprakelijk voor door de afnemer geleden gevolgschade.

14.2

Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, is de afnemer slechts gerechtigd tot schadevergoeding of prijsvermindering. De afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding.

14.3

Geleverde zaken mogen slechts na schriftelijke toestemming van Combined Hygiëne aan Combined Hygiëne worden geretourneerd.

14.4

Elke aansprakelijkheid van Combined Hygiëne is beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs exclusief overige kosten van de geleverde zaken.

14.5

Combined Hygiëne is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist dan wel onzorgvuldig gebruik of onderhoud door de afnemer van de zaken.

14.6

Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Combined Hygiëne.

Artikel 15 – Garantie – 15.1

In beginsel verleent Combined Hygiëne uitsluitend op nieuwe zaken een garantie van drie maanden te rekenen vanaf levering met inachtneming van de overige bepalingen.

15.2

De garantie omvat herstel of vervanging van de zaak doch omvat nimmer meer dan de verplichting van de leverancier van Combined Hygiëne. Uitsluitend Combined Hygiëne maakt de keuze tussen herstel of vervanging.

15.3De door Combined Hygiëne onder de garantie teruggenomen zaken worden eigendom van Combined Hygiëne.

15.4

Garantie op machines wordt uitsluitend verleend voor zover deze zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer.

15.5

Een beroep op de garantie wordt met inachtneming van artikel 14 slechts gehonoreerd:

 1. Indien de zaak is gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor de zaak geacht wordt te dienen overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding(en);
 2. Indien het onderhoud volgens de aanwijzingen, althans naar behoren is uitgevoerd.

15.6

De garantie geldt niet indien:

 1. De Afnemer of iemand namens de afnemer zonder toestemming van Combined Hygiëne, reparaties of aanpassingen heeft verricht;
 2. Er sprake is van fouten en/of gebreken als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig

gebruik of handelen;

 • Er sprake is van normale slijtage.

15.7

Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.

Artikel 16 – Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens – 16.1

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

16.2

De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 17 – Overmacht – 17.1

Indien Combined Hygiëne door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

17.2

Combined Hygiëne zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

17.3

Indien de overmachtstoestand dertig dagen of langer duurt, hebben zowel Combined Hygiëne als de afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de zaken nog niet geleverd zijn. In dat geval is Combined Hygiëne niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of enige andere betaling bestaat, behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling.

Artikel 18 – Ontbinding en opschorting – 18.1

Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst of uit deze voorwaarden dan is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Combined Hygiëne , zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.

18.2

In geval van ontbinding door Combined Hygiëne is Combined Hygiëne te harer keuze gerechtigd bij wege van schadevergoeding tot:

 1. Het eventuele nadelige verschil tussen de contractsprijs en de marktwaarde van de in het geding zijnde zaken op de dag van de niet nakoming, of;
 2. Het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de dekkingsverkoop;
 3. Een en ander onverminderd het recht van Combined Hygiëne op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

18.3

Combined Hygiëne is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, indien:

 1. De afnemer in surséance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 2. De afnemer haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 3. Een en ander onverminderd het recht van Combined Hygiëne op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 19 – (installatie)werkzaamheden – 19.1

Indien de overeenkomst tevens installatie en inbedrijfstelling omvat, dient de afnemer:

 1. Combined Hygiëne te allen tijde en direct na aankomst op de bestemming in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten;
 2. De nodige voorbereidingen te treffen en zorg te dragen dat de nodige hulpwerklieden, werktuigen en materialen, waaronder gas, elektra en water aanwezig zijn;
 3. Alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen en te handhaven.

19.2

Indien de afnemer tekortschiet in haar verplichtingen als bedoeld in artikel 18.1, is zij aansprakelijk voor de kosten die daaruit volgen, onverminderd de verder aan Combined Hygiëne toekomende rechten.

Artikel 20 – Vrijwaring – 20.1

De afnemer vrijwaart Combined Hygiëne tegen alle aanspraken van derden ter zake van door dezen geleden schade.

Artikel 21 – Hulppersonen – 21.1

Voor zover Combined Hygiëne ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of de overeenkomst gebruik maakt van de diensten en/of producten van hulppersonen, gelden deze voorwaarden voor zover mogelijk ook ten behoeve van hen jegens de afnemer.

Artikel 22 – Overig – 22.1

De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling van deze voorwaarden geen onderdeel.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. In geschillen met betrekking tot de uitleg van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 23 – Verjaring – 23.1

Alle vorderingen jegens Combined Hygiëne verjaren door verloop van één jaar na de datum van de overeenkomst.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en jurisdictie – 24.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Combined Hygiëne en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband hebbende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen Combined Hygiëne en de afnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank.